5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesinde kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçuna yer verilmiştir. Maddenin gerekçesinde “kişiye belli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hallerde bu yükümlülüğe uygun davranılmaması şeklinde bir tanımlamaya yer verilmiştir. Demek ki, kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için bu neticenin oluşmasına sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.
İhmalin icrai davranışa eşdeğer kabul edilebilmesi için ilk olarak belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğün bulunması gerekir. İkinci olarak ise önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir.
İhmali davranışla işlenen kasten öldürme suçu, temel unsurları bakımından kasten öldürme suçu ile aynı özelliklere sahip olmak ile birlikte, hareket ve fail açısından farklılık göstermektedir.[1]
            (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.            (2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;
a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,    Gerekir.
            (3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/836/
Karar No:2016/1801
K. Tarihi:6.4.2016


MAHKEMESİ :. Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : İhmali davranışla kasten öldürme

TÜRK MİLLETİ ADINA

1-) Müştek. vekilinin 08.12.2015 günü usulüne uygun olarak tebliğ edilen hükmü bir haftalık yasal süreden sonra 25.12.2015 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmakla, temyiz isteminin CMUK’nun 317. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.
2-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın eyleminin sübutu kabul, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; evli olan ve bir başka erkekle ilişkisinden hamile kalan sanığın, bu durumunu çevresinden gizlediği, olay günü akşam saatlerinde banyoda kendi başına doğum yaptığı, bebeğin kordonunu bıçakla kesip göbek kordonunu bağlamadan çamaşır sepetinin içerisine bıraktığı, eşinin aniden eve gelmesi nedeni ile bebeğin üzerini çamaşırlarla kapattığı, kanamasının devam etmesi üzerine eşi tarafından götürüldüğü hastanede yeni doğum yaptığının tespit edildiği, durumun polise bildirildiği, daha sonra bebeğin çamaşır sepeti içerisinde üzeri çamaşırlarla örtülü şekilde bulunduğu, .Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 13.01.2011 tarihli raporuna göre miadından önce, 36-37 haftalık, yaşama kabiliyeti bulunan ve canlı olarak
doğan bebeğin ölümünün, göbek kordununun bağlanmaması nedeni ile hipovolemik şoka bağlı gelişen solunum ve dolaşım yetmezliği sonucu meydana geldiğinin bildirildiği anlaşılan olayda;
A) Yeni doğan, göbek kordonu bağlanmayan bebeğin, ölebileceğini öngörebilecek konumda bulunan sanığın, sonucu kabullenerek eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, olası kasıtla nitelikli öldürme suçundan, TCK’nun 82/1-d-e, 21/2. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan hüküm kurulmak suretiyle eksik ceza tayini,
B-) Suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun konusunun yeni doğan bebeğin hayatına yönelik fazla önem ve değeri, nazara alınmadan alt sınırdan ceza tayini suretiyle TCK’nun 3 ve 61. maddelerine aykırı davranılması,
C-) Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı Yasanın TCK’nun 53. maddesindeki iptal edilen bölümleri nazara alınarak sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak kısmen farklı gerekçe ile BOZULMASINA, CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca sanığın ceza miktarı yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 06.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
06/04/2016 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı . huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık.. müdafii Avukat . yokluğunda 07/04/2016 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

1. Ceza Dairesi 2018/2283 E. , 2018/4100 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
ÖLDÜRÜLEN : …
SUÇTAN ZARAR GÖREN : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
SUÇ : Çocuğunu tasarlayarak öldürme, çocuğuna yönelik Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi
UYGULAMA : Sanık … hakkında;
– Çocuğunu tasarlayarak öldürme suçundan; beraat
Sanık … hakkında;
– Çocuğuna yönelik Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi suçundan TCK’nun 83/1-2-3, 62, 53. maddeleri uyarınca 16 yıl 8 ay hapis cezası.
TEMYİZ EDENLER : Cumhuriyet savcısı, sanık … müdafii, suçtan zarar gören vekili

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece verilen hükmün 5271 sayılı CMK’nun 35/2, 260, 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2 maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını temsilen ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tebliği üzerine anılan Kurum tarafından da temyiz edildiği anlaşılmakla, dosya incelenerek gereği düşünüldü.
Sanıklar İdris ve Gülnaz haklarında öz çocukları olan maktul …’i nitelikli Kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK’nun 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve CMUK’nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,
../..
S/2

Bozmayı gerektirmiş olup, Cumhuriyet Savcısı, sanık … müdafii ile suçtan zarar gören … vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 15/10/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

1. Ceza Dairesi 2018/1217 E. , 2018/3326 K.

  •  


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : İhmali Davranışla Kasten adam öldürme
HÜKÜM : Sanığın … altsoyu olan bebeği Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi suçundan TCK’nun 82/1-d-e maddesi yollamasıyla 83/3, 62, 53/1-a-b-c-d-e, 63. maddeleri uyarınca 16 yıl 8 ay hapis cezası.


TÜRK MİLLETİ ADINA

1-)Sanık … (…) … müdafiinin yasal süreden sonra yaptığı duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilmiştir.
2-)Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … (…) …’ın … bebeğini İhmali Davranışla öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde düzeltme nedeni dışında isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafilerinin eksik incelemeye, suç vasfına, delillerin takdirinde hata edildiğine vs.ye yönelen, katılan … vekilinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle; 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nun 53.maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN, ceza miktarıyla re’sen de temyize tabi bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 09/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

1. Ceza Dairesi         2016/1706 E.  ,  2017/3587 K.

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Küçük çocuğu nitelikli Kasten öldürme
HÜKÜM : 1- Sanık …’un yaşı küçük alt soyu olan çocuğu yükümlülüğü ihmal ederek öldürme suçundan TCK.nun 37/1, 82/1-d-e, 83/3, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca 16 yıl 8 ay hapis cezası,
2- Sanık …’un küçük çocuğu öldürme suçuna yardım etmek suçundan TCK.nun 37/1, 82/1-e, 83/3, 39/2-a, 39/1, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası,
3- Sanık …’un küçük çocuğu öldürme suçuna yardım etmek suçundan TCK’nun 37/1, 82/1-e, 83/3, 39/2-a, 39/1, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası,
4-Sanık … Gözüaçık’ın küçük çocuğu öldürme suçundan CMK.nun 223/2-e. maddesi uyarınca beraatine.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık … hakkında taksirle öldürme suçundan dolayı 5271 sayılı CMK’nun 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar aynı Kanunun 231/12. maddesi uyarınca, itiraz yasa yoluna tabi olduğundan mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …, …ve…’nın maktul … bebeğe karşı eylemlerinin sübutu kabul ve takdiri indirim nedenlerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden; sanık … müdafiinin sanığın öldürme kastının veya ihmalinin olmadığına, delillerin yeterli olmadığına, sanıklar… ve …müdafiinin sanıkların beraat etmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1-Sanıklar …, …ve… haklarında nitelikli Kasten öldürme ve Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi suçlarından 2 ayrı temel uygulama maddesi ile hüküm kurulmak suretiyle çelişkiye yol açılması,
2-Oluş ve kabule göre de, eylemin tüm bu sanıklar hakkında TCK’nun 37/1 delaletiyle TCK’nun 82/1-d-e. maddesi ile hüküm kurulması gerekirken, çelişkili ve kabul ile bağdaşmayacak biçimde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar …,… ve …müdafilerinin ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, sanık … hakkında kurulan hükme yönelik aleyhe temyiz bulunmadığından CMUK’nun 326/son. maddesi gereğince ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla, hükmün tebliğnamedeki düşünceden ayrılarak farklı gerekçeyle BOZULMASINA, 31/10/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Adana Ceza Avukatı – Adana Avukat – Adana Boşanma Avukatı 

Detaylı bilgi için Tıklayınız !