…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
Soruşturma No:………..
Şüpheli              :…………….
Konu                  : Tahliye talebi hakkında.
Açıklamalar     :

1. İlk olarak Aralık 2019’da görülen ve Çin halk cumhuriyeti tarafından dünyaya açıklanan yeni corona virüsü salgını tüm dünyaya yayılmaktadır. 11.03.2020 tarihi itibari ile sağlık bakanının açıklamasıyla virüsün Türkiye’de de görüldüğü öğrenilmiştir. Türkiye’de 02/04/2020 tarihi itibariyle ise 18.000 vakanın tespit edildiği açıklanmıştır. Virüsün dünya genelindeki yayılma hızı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde de virüsün hızlı bir şekilde yayılabileceği öngörülmektedir. Corona virüsün hasta ve yaşlı insanlara bulaşması durumunda ölüme neden olma ihtimalinin çok yüksek olduğu da uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.

2. Virüs insanlar arası etkileşimin yoğun olduğu kalabalık insan gruplarının bir arada bulunduğu ortamlarda daha hızlı yayılmaktadır. Bunların en başında da cezaevleri gelmektedir. İtalya’da corona virüs endişesi ile cezaevlerinde isyanlar başlamış; bu isyanlar sonucunda 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılının bütçe raporunda, Türkiye cezaevlerindeki kişi sayısı 282 bin 703 olarak açıklanmıştır. Yine İHD’nin raporlarına göre cezaevlerinde 247’si ağır 649 hasta tutuklu; annesi ile birlikte 780 çocuk bulunmaktadır. Yaşanan durumun vahametine bakıldığı zaman ve cezaevlerindeki hijyenik koşullar dikkate alındığında, geri dönülmesi zor zararların ortaya çıkacağı açıktır.

3. Anayasanın “sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56. maddesinin ilgili fıkraları “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” şeklindedir. Yine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Avrupa Cezaevleri Kuralları Hakkında Rec (2006) 2 Sayılı Kararınca, özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese insan haklarının gerektiği gibi saygılı davranılması ile hükümlü mahpuslara uygulanan rejimin hapsedilmenin doğasında var olan sıkıntıyı daha da ağırlaştırmaması gerekmektedir. Devlet, özgürlüğünden yoksun bıraktığı bireye, suçu her ne olursa olsun, gerekli tıbbi tedavi ile ilaçları sağlamak yükümlülüğü altında olduğu gibi, kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını koruyup iyileştirmelidir; aksi durumda sorumluluğu doğmaktadır.

4.Ayrıca tutuklu bulunan müvekkilin kronik rahatsızlığıda bulunmakta olup bu rahatsızlıklarına ilişkin olarak daha önceden alınmış hastane raporları da dilekçemiz ekinde mevcuttur. Gerekli görülmesi halinde bu raporlar…………. hastanesinden de temin edilebilir. Korona virüsün kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha etkili olduğu bilinen bir gerçektir.

 Açıklanan nedenlerle müvekkilin, henüz aşısı dahi bulunamamış olan virüse karşı daha savunmasız konumda olması ve halen devam eden hastalıkları da göz önüne alınarak, tahliyesine karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç ve İstem :

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilim şüpheli hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak şüphelinin BİHAKKIN TAHİYESİNE, bihakkın tahliyesi mümkün olmadığı taktirde CMK m.109 gereği ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNDEN bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasına   karar verilerek   SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini saygıyla arz ve   talep ederiz. 02/04/2020

Şüpheli Müdafii

Av.Ali YÜKSEL